نمایش فرم نمایش فرم

به نام خلاق علیم

پاسخ‌گوی گرامی

پرسش‌نامه پیش روی شما، به‌ منظور انجام یک تحقیق علمی با هدف «آسیب‌ شناسی اثربخشی همکاری پژوهشی آینده‌ سازان و نیروهای مسلح در انجام طرح‌ های تحقیقاتی جایگزین خدمت نظام وظیفه» طراحی و آماده شده است. لازم به ذکر است که هویت پاسخ ‌گو برای تحلیل‌ گران، کاملاً مخفی و پرسش ‌نامه بدون نام است. لذا خواهشمند است با دقت به این پرسش ‌نامه پاسخ دهید. از همکاری جناب‌عالی که موجب اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت طرح جایگزین خدمت نظام وظیفه خواهد شد، متشکریم. لازم به ذکر است که این پرسش‌ها صرفاً بر همکاری پژوهشی متمرکز هستند و همه امور مربوط به نظام  وظیفه را پوشش نمی‌دهند.

تعریف چند واژه

طرح جایگزین خدمت (همکاری پژوهشی): طرح ملی برای جایگزین‌سازی خدمت سربازی بخشی از دانش‌آموختگان دانشگاهی با خدمت پژوهشی از طریق غربال‌گری و شناسایی دانش‌آموختگان برتر.

کارفرما / نیروهای مسلح یا نهادهای اجرایی: مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا نهادهای غیر دفاعی که پذیرای طرح جایگزین خدمت سربازی هستند.

نهاد میزبان: نهاد پذیرای پژوهش جایگزین خدمت.

دانش‌آموخته برتر / متقاضی: دانش‌آموختگان دانشگاهی که از سوی بنیاد ملی نخبگان برگزیده شده و برای طرح جایگزین خدمت به نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.

۱۴۰۱/۰۹/۱۵
ویژگی‌های فردی
مجرد   متاهل
در صورت نبودن شهر محل سکونت در لیست، لطفا از لیست گزینه سایر را انتخاب نمایید تا بتوانید نام شهر خود را تایپ نمایید.
کارشناسي ارشد   دکتري تخصصي   دکتري حرفه اي (رشته هاي علوم پزشکي)
ارتش   وزارت دفاع   سپاه   نيروي انتظامي   نهادهاي کشوري (غير دفاعي)   6.ستاد کل
خير   بله، مقاله داخلي   بله، مقاله خارجي
خيلي کم   کم   متوسط   زياد   خيلي زياد
نگرش عمومی
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
نگرش به طرح جایگزین خدمت
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار پايين   پايين   متعارف   بالا   بسيار بالا
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
بسيار کم   کم   متعارف   زياد   بسيار زياد
طرح جايگزين خدمت   طرح کسر خدمت   امريه   سربازي عادي